Disclaimer

Door het bekijken van de internetsite van Terpstra Bouw en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met volgende voorwaarden. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Terpstra Bouw heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite. Terpstra Bouw staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Terpstra Bouw aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Terpstra Bouw wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Terpstra Bouw garandeert evenmin dat deze internetsite foutloos of ononderbroken functioneert. Terpstra Bouw, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op de Terpstra Bouw internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de internetsite van Terpstra Bouw. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Terpstra Bouw, de inhoud van de internetsite van Terpstra Bouw over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op de internetsite van Terpstra Bouw en op deze Copyright & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Voor al uw verbouwingen, onderhoud en renovaties binnen- en buitenshuis

  • Verbouwen
  • Onderhoud
  • Renoveren
  • Verduurzamen

Neem contact op!